Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Загальні відомості
Загальна характеристика кафедри електричних станцій і систем ВНТУ Друк e-mail

Підготовка фахівців зі спеціальності 7.05070101 – Електричні станції, яка акредитована за ІV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV       № 0201240 від 22 квітня 2011 р.) проводиться згідно з ліцензією серія АЕ     № 270260 від 7 травня 2013 р. за видами освітньої діяльності, наведеними в таблиці 1.3.

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей від 31 травня 1995 р. № 144-о кафедра електричних станцій та систем (ЕСС), яка входить до складу  інституту електроенергетики та електромеханіки (ІнЕЕЕМ), здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями "Електричні станції" і "Електричні системи і мережі".


Штат. В 2013-2014 н. р. кафедрі виділено 14,25 ставки (професорів – 2,7; доцентів – 9,15; ст. викладачів – 1; асистентів – 1,4). 90% викладачів кафедри з науковими ступенями. На кафедрі є 5,45 ставки навчально-допоміжного складу (зав. лабораторіями, інженерів – 4,45).

На кафедрі здійснюється випуск спеціалістів за спеціальностями "Електричні станції" і "Електричні системи і мережі". Перший випуск молодих фахівців спеціальності “Електричні станції” відбувся в 1974 р., а спеціальності “Електричні системи і мережі” – в 1975 р. Починаючи з 1992 р. підготовка фахівців за цими напрямками ведеться за триступеневою системою – бакалавр-спеціаліст-магістр. Всього за роки існування кафедрою підготовлено більше 2600 інженерів для України, країн СНД та зарубіжних країн.

Випускники кафедри працюють на 45 електричних станцiях України та країн СНД, а також на електроенергетичних пiдприємствах таких енергосистем як Південно-Західна, Центральна, Західна, Північна, Південна, Донбаська, Днiпpoвська, Кримська, НЕК "Укренерго", НЕК "Гідроенерго", НКРЕ. Iноземнi спецiалiсти готувалися для Пакiстану, Iорданiї, Лiвану, Еквадору, Малi, Конго, Ефiопiї,  Бангладеш, Сiрiї та iнших країн. Переважна бiльшiсть iноземних випускникiв працюють в енергетичних компанiях своїх країн. Деякi з них працюють в США та в країнах Европи. Серед випускників кафедри 40 кандидатів технічних наук, заступник міністра Мінтопенерго України, генеральний директор Південно-західної  електроенергетичної системи (ПЗЕС), директор магістральних електричних мереж ПЗЕС, начальник підстанції 750 кВ, начальники електроцехів КЕС і АЕС, директори РЕМ, начальники служб електроенергетичних систем.

Основні наукові напрямки. Науково-технічна направленість кафедри – автоматизація оптимального керування режимами електроенергетичних систем та діагностика електрообладнання.

Починаючи з 1980 року НДР ведуться в рамках цiльових державних та галузевих наукових програм. Пiдтримуються тiснi науковi зв'язки з провiдними науково-дослiдними органiзацiями i вузами України та країн СНД: Інститут електродинаміки НАН України, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, ВНДIЕ, Московський енергетичний інститут (технічний університет), Донецький національний технічний університет, НТУУ "КПI", НУ "Львівська політехніка", НТУ "ХПІ", Амурський державний університет (Російська Федерація), Йорданський університет м. Амман (Йорданія) та iн. За результатами дослiджень опублiковано 880 робiт, зокрема 16 монографiй, oтримaно 52 патенти та авторські свідоцтва на винаходи. На виставках i конкурсах отримано 15 нагород, отримана премiя Ради Мiнiстрiв срср, Державна премія України для молодих вчених. За останні 5 років в НДР брало участь 280 студентiв. Результати дослiджень впровадженi в виробництво зі значним технiко-економiчним ефектом.

З 1989 р. при кафедрі діє аспірантура за спеціальностями 05.14.02 – Електричні станції, мережі та системи і 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Всього закiнчило аспiрантуру 30 осіб, а захистилися 26. Зараз в очнiй аспiрантурi навчається 3 аспiранти, в заочній – 5 та 4 здобувача.

На сьогодні викладання дисциплін на кафедрі проводять висококваліфіковані фахівці, серед яких 2 доктора технічних наук, 5 професорів і 11 доцентів, кандидатів технічних наук. Навчання студентів на кафедрі проводиться із застосуванням сучасних методичних розробок, спеціалізованих лабораторних стендів, новітніх інформаційних та мультимедійних технологій, прикладних програмних комплексів, що дає змогу підвищити якість практичної підготовки випускників кафедри.

У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 960 кв. м., з них: навчальних лабораторій 7 кімнат площею 667 кв. м., науково-дослідних лабораторій 2 кімнати площею 55 кв. м. Лабораторії оснащені сучасним електротехнічним обладнанням і комп’ютерами. Лабораторії поповнюються обладнанням за рахунок спонсорської допомоги (ПЗЕС, Рівненський завод високовольтної апаратури, ВАТ “Вінницяобленерго”, Хмельницька АЕС, Ладижинська ТЕС, Дністровська  ГЕС та ін).

З 28 травня 1995 р. кафедру електричних станцій, а з 26 січня 1998 р. об'єднану кафедру електричних станцій та систем ВНТУ очолює доктор технічних наук, професор Лежнюк Петро Дем'янович.

 

 
Історична довідка Друк e-mail

 

Кафедра заснована у 1972 р. кандидатом технічних наук, доцентом САХНОВСЬКИМ Миколою Леонідовичем і до 2012 року була підрозділом факультету електроенергетики. У 2012-13 н.р. структуру ВНТУ реорганізовано, а факультети спрощено. На сьогодні Кафедра є підрозділом Інституту електроенергетики та електромеханіки.

Сахновський М.Л.
Сахновський М.Л.
Білоусов В.С.
Білоусов В.С.

 

Микола Леонідович САХНОВСЬКИЙ (р.н.1909-р.см.1979), закічив Харківський електротехнічний інститутинститут, в 1938г. головний інженер, а потім і директор Кемеровської ДРЭС, в 1946-1970р. директор Львівських електричних мереж, доцент Львівського політехнічного інституту, з 1972р. - завідувач кафедри Вінницького політехнічного інституту. Заслужений винахідник СРСР.

В 1973 р. кафедра розділилася на кафедри "Електричні станції" (ЕС) (завідувач доц. Сахновський М. Л.)  та "Електричні системи та мережі" (ЕСМ) (завідувач доц. БІЛОУСОВ Віктор Сергійович.). Так кафедри проіснували до 1993 р. З 1976 р. кафедрою ЕС завідував кандидат технічних наук, доцент КУТІН Василь Михайлович.

 

 

Кутін В.М.
Кутін В.М.
Мокін Б.І.
Мокін Б.І.

З 1979 р. кафедрою ЕСМ завідував доктор технічних наук, професор МОКІН Борис Іванович.

 

В 1993 р. кафедри ЕС і ЕСМ об'єдналися і кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент СОБЧУК Валерій Степанович.

З 1997 р. кафедра функціонує під назвою "Електричні станції та системи". Завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор ЛЕЖНЮК Петро Дем'янович, який є одним із провідних учених на терені СНД з моделювання процесів в електро-енергетичних системах. Він має власну наукову школу, вихідці з якої складають більше половини викладачів кафедри. Кафедра є єдиною в Україні, яка одночасно готує фахівців спеціальностей "Електричні станції" та "Електричні системи і мережі". Аби розширити можливості для працевлаштування молодих спеціалістів і допомогти їм швидше адаптуватися до складних виробничих умов, кафедрою ведеться підготовка фахівців за низкою спеціалізацій.

Лежнюк П.Д.
Лежнюк П.Д.
Собчук В.С.
Собчук В.С.

 

Науковий напрямок кафедри - оптимальне керування режимами електроенергетичних систем та діагностування електрообладнання. Результатом наукових досліджень є понад 800 публікацій (монографії, статті, доповіді на конференціях, винаходи), 4 докторських та понад 30 кандидатських дисертацій, медалі і дипломи на виставках і конкурсах. На кафедрі працює сім навчальних лабораторiй, якi забезпечують всi кафедральні курси. Лабораторiї оснащенi стендами, сучасним обладнанням, контрольно-вимiрювальною та комп'ютерною технiкою Лабораторії поповнюються обладнанням за рахунок спонсорської допомоги (ПЗЕС, Рівненський завод високовольтної апаратури, ВАТ "Вінниця-обленерго", Хмельницька АЕС, Ладижинська ТЕС та ін).

Останнє оновлення на Неділя, 13 січня 2013, 16:21
Детальніше...
 
Науково-педагогічний та інженерний склад Друк e-mail
Колективне фото
Викладачі кафедри ЕСС

Перший ряд: Лагутін В.М., Собчук В.С., Свиридов М.П., Лежнюк П.Д., Кутін В.М., Леонтьєв В.О., Головатюк М.О.

Другий ряд: Світланов-Полупеженцев О.В., Рубаненко О.Є., Марковський І.І., Тептя В.В., Остапчук Ж.І., Остра Н.В., Бевз С.В., Просеков Г.П.

Третій ряд: Кулик В.В., Видмиш В.А., Горенюк В.В., Зелінський В.Ц., Лесько В.О., Комар В.О., Казмірук О.І.

Четвертий ряд: Бурикін О.Б., Нетребський В.В., Вишневський С.Я., Піскунічев А.М., Ілюхін М.О.

Останнє оновлення на Понеділок, 04 листопада 2013, 21:16
Детальніше...
 
Про інститути, факультети і кафедри Друк e-mail

Про Інститути

Термін "Інститут" у ВНТУ зазвичай вказує на адміністративне угрупування пов'язаних кафедр. До складу ВНТУ входять 8 навчально-наукових інститутів: Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління (ІнАЕКСУ) Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГПЕ) Інститут електроенергетики та електромеханіки (ІнЕЕЕМ) Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ІнІТКІ) Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ) Інститут радіотехніки, звя'зку та приладобудування (ІнРТЗП) Інститут менеджменту (ІнМ) Інститут екологiї та екологiчної та кiбернетики (ІнЕЕК) та сiм Iнтегральних iнститутiв, призначених для забезпечення навчального процесу: Iнститут магiстратури, аспiрантури та докторантури (IнМАД) Iнститут гуманiтарно-педагогiчних проблем та виховання (IнГППВ) Iнститут iнтеграцiї навчання з виробництвом (IнIНВ) Iнститут мiжнародних зв'язкiв (IнМЗ) Iнститут довузiвської пiдготовки (IнДП) Iнститут органiзацiйного та методичного забезпечення навчання (IнОМЗН) Iнститут прогресивних освiтнiх технологiй (IнПОТ)

Про Факультети

До 2012 року навчання та дослідження у ВНТУ було організовано Факультетами. Одним із них був Факультет електроенергетики (ФЕЕ). На сьогодні затверджено новий статут ВНТУ у якому Факультети не передбачені.

Кафедри

Інститути адміністративно поділяються на організаційні підструктури, які називаються Кафедрами. Кафедри здійснюють навчально-наукову дiяльнiсть в унiверситетi. До складу ВНТУ входить 47 кафедр. Однією з них і є кафедра електричних станцій та систем.

Останнє оновлення на Неділя, 13 січня 2013, 16:18