Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Загальний опис кафедри Друк e-mail

Завідувач кафедри - д.т.н., професор Лежнюк Петро Дем'янович, к. 4304, тел. 59-83-77.

Секретар кафедри - Кузьмик Олена Вікторівна, к. 4304, тел. 59-83-77.

Координатор ЕСТS від кафедри - к.т.н., ст. викладач Лесько Владислав Олександрович, к. 4303, тел. 59-82-45.

З координатором можна зв'язатись з 9.00 до 16.00 щоденно, крім вихідних.

 

Стислий опис структури кафедри електричних станцій та систем

 

Кафедра електричних станцій та систем (ЕСС) є випусковою. Вона заснована в 1972. На кафедрі працює два доктори технічних наук, професори та одинадцять кандидатів технічних наук, доцентів.

Викладачами цієї кафедри викладаються знання з 35-ти загально-професійних та спеціальних дисциплін. Науково-методична та освітня діяльність кафедри повністю забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками.

 

Підготовка фахівців зі спеціальності 7.05070101 – Електричні станції, яка акредитована за ІV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV       № 0201240 від 22 квітня 2011 р.) проводиться згідно з ліцензією серія АЕ     № 270260 від 7 травня 2013 р. за видами освітньої діяльності, наведеними в таблиці 1.3.

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей від 31 травня 1995 р. № 144-о кафедра електричних станцій та систем (ЕСС), яка входить до складу  інституту електроенергетики та електромеханіки (ІнЕЕЕМ), здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями "Електричні станції" і "Електричні системи і мережі".

Штат. В 2013-2014 н. р. кафедрі виділено 14,25 ставки (професорів – 2,7; доцентів – 9,15; ст. викладачів – 1; асистентів – 1,4). 90% викладачів кафедри з науковими ступенями. На кафедрі є 5,45 ставки навчально-допоміжного складу (зав. лабораторіями, інженерів – 4,45).

На кафедрі здійснюється випуск спеціалістів за спеціальностями "Електричні станції" і "Електричні системи і мережі". Перший випуск молодих фахівців спеціальності “Електричні станції” відбувся в 1974 р., а спеціальності “Електричні системи і мережі” – в 1975 р. Починаючи з 1992 р. підготовка фахівців за цими напрямками ведеться за триступеневою системою – бакалавр-спеціаліст-магістр. Всього за роки існування кафедрою підготовлено більше 2600 інженерів для України, країн СНД та зарубіжних країн.

Випускники кафедри працюють на 45 електричних станцiях України та країн СНД, а також на електроенергетичних пiдприємствах таких енергосистем як Південно-Західна, Центральна, Західна, Північна, Південна, Донбаська, Днiпpoвська, Кримська, НЕК "Укренерго", НЕК "Гідроенерго", НКРЕ. Iноземнi спецiалiсти готувалися для Пакiстану, Iорданiї, Лiвану, Еквадору, Малi, Конго, Ефiопiї,  Бангладеш, Сiрiї та iнших країн. Переважна бiльшiсть iноземних випускникiв працюють в енергетичних компанiях своїх країн. Деякi з них працюють в США та в країнах Европи. Серед випускників кафедри 40 кандидатів технічних наук, заступник міністра Мінтопенерго України, генеральний директор Південно-західної  електроенергетичної системи (ПЗЕС), директор магістральних електричних мереж ПЗЕС, начальник підстанції 750 кВ, начальники електроцехів КЕС і АЕС, директори РЕМ, начальники служб електроенергетичних систем.

Основні наукові напрямки. Науково-технічна направленість кафедри – автоматизація оптимального керування режимами електроенергетичних систем та діагностика електрообладнання.

Починаючи з 1980 року НДР ведуться в рамках цiльових державних та галузевих наукових програм. Пiдтримуються тiснi науковi зв'язки з провiдними науково-дослiдними органiзацiями i вузами України та країн СНД: Інститут електродинаміки НАН України, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, ВНДIЕ, Московський енергетичний інститут (технічний університет), Донецький національний технічний університет, НТУУ "КПI", НУ "Львівська політехніка", НТУ "ХПІ", Амурський державний університет (Російська Федерація), Йорданський університет м. Амман (Йорданія) та iн. За результатами дослiджень опублiковано 880 робiт, зокрема 16 монографiй, oтримaно 52 патенти та авторські свідоцтва на винаходи. На виставках i конкурсах отримано 15 нагород, отримана премiя Ради Мiнiстрiв срср, Державна премія України для молодих вчених. За останні 5 років в НДР брало участь 280 студентiв. Результати дослiджень впровадженi в виробництво зі значним технiко-економiчним ефектом.

З 1989 р. при кафедрі діє аспірантура за спеціальностями 05.14.02 – Електричні станції, мережі та системи і 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Всього закiнчило аспiрантуру 30 осіб, а захистилися 26. Зараз в очнiй аспiрантурi навчається 3 аспiранти, в заочній – 5 та 4 здобувача.

На сьогодні викладання дисциплін на кафедрі проводять висококваліфіковані фахівці, серед яких 2 доктора технічних наук, 5 професорів і 11 доцентів, кандидатів технічних наук. Навчання студентів на кафедрі проводиться із застосуванням сучасних методичних розробок, спеціалізованих лабораторних стендів, новітніх інформаційних та мультимедійних технологій, прикладних програмних комплексів, що дає змогу підвищити якість практичної підготовки випускників кафедри.

У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 960 кв. м., з них: навчальних лабораторій 7 кімнат площею 667 кв. м., науково-дослідних лабораторій 2 кімнати площею 55 кв. м. Лабораторії оснащені сучасним електротехнічним обладнанням і комп’ютерами. Лабораторії поповнюються обладнанням за рахунок спонсорської допомоги (ПЗЕС, Рівненський завод високовольтної апаратури, ВАТ “Вінницяобленерго”, Хмельницька АЕС, Ладижинська ТЕС, Дністровська  ГЕС та ін).

З 28 травня 1995 р. кафедру електричних станцій, а з 26 січня 1998 р. об'єднану кафедру електричних станцій та систем ВНТУ очолює доктор технічних наук, професор Лежнюк Петро Дем'янович.

Останнє оновлення на Понеділок, 04 листопада 2013, 20:25